Monday, August 16, 2010

Sabar Nggulawenthah Batin,Ati Lan Budi

   Oleh : Groho Treeatmodjo
   Tumraping urip,sabar iku wigati banget. Sabar, tegese dudu mung pasrah bongkokan,ngenteni tanpo pangudi opo-opo. Sabar kang sejati kuwi ateges manungsa iki percoyo menawa sakabehing pakaryan lan tandang grayang uripe ora mung gumantung ing awake dhewe,nanging ing Gustine kang sawektu wektu iso maringi kanugrahan tan kanyana nyana.

     Dadi sejatining sabar kuwi salah sawijining sikap batin,dudu mung pangupaya lair. Pancen sabar kuwi ora gampang. Mulo aja gampang kagodha munjukake pitakonan : "Yen Gusti bakal maringi pitulungan,merga apa nganti saiki pitulungan iku durung teka-teka ?" Wangsulan sejatine prasaja banget. Yen Gusti ora sigro mangsuli,iku merga Gusti ngurmati lan ngregani kita.

     Kita iki manungsa,dudu malaikat utawa sabangsane kewan. Coba di pirsani piyik sing nembe di tetesake. Piyik mau terus bisa mlaku terus thothol-thothol panganan.Kosok balen karo manungsa. Bareng wis lahir kudu dadi bayi,disusoni,digendong nganti bisa mlaku. Manungsa ora cepet gedhe kaya kewan,nanging bebarebgan karo tuwuhe,manungsa diparingi pikir,rasa,ati,lan budi sing ora diduweni kewan.

     Mulo yen Gusti ora enggal-enggal nyembadani panyuwunan,merga Gusti mirsani pikir,rasa,ati,lan budi. Gusti ora ngrudap[ekso manungsa kanggo nampani peparinge. Dadi pitulungane Gusti sejatine ora rawuh saka njabane dewe,nanging saka njero,saka batin. Pancen kaya sing di ngendikakake para winasis,gusti iku anggone dedalem ora ing swarga njabaku,ning ana ing batin sing paling njero.

     Teka mangkono,gusti iku sejatine luwih celak karo aku,tinimbang celaking aku marang diriku. Yen batinku,atiku,rasa lan budiku durung sumadya "nglairake" kahartan mau,gusti ugo ora bakal njedul saka telenging uripku sing paling njero. Lire,aku bakal diparingi pitulungan sing murakabi kanggo uripku yen aku ugo biso sabar nggulowenthah batin,ati lan budiku. Yaiku sejatining kesabaran.

      Dadi Wong sing sabar iku sejatine wong sing wani nanggung uripe sing paling njero. Wong sing sabar iku dudu wong sing saben dino nggeget untu,gregetan selak kesusu. Merga sing di antu-antu dudu barang sing murahan kang gampang kacekel,nanging kahartan rohani sing mulyo lan rungih. Sabar iku ra gampang,ning sapa bisa sabar,deweke bakal pinaringan tan kanyana-nyana.

     Pancen,kita kudu eling lan waspada marang samubarang sing ora metu saka telenging ati,dununging gusti Allah.


Terjemahan

     Terhadap hidup, sabar itu perlu sekali. Sabar bukan berarti hanya pasrah begitu saja, menanti tanpa berbuat apa-apa. Sabar yang sesungguhnya itu berarti manusia ini percaya bahwa semua pekerjaan dan perbuatan yang dilakukan dalam hidupnya tidak hanya tergantung oleh diri kita sendiri, tetapi oleh Gusti (Allah) yang sewaktu-waktu bisa memberi anugerah tanpa diduga-duga.

      Jadi sebenarnya sabar itu salah satu sikap batin, bukan saja keinginan lahir. Memang sabar itu tidak mudah. Maka jangan mudah tergoda mengajukan pertanyaan : " Kalo Gusti (Allah) akan memberikan pertolongan, mengapa sampai sekarang pertolonga itu belum datang-datang?" Jawaban sebenarnya gampang sekali. Kalo Gusti (Allah) tidak segera memberi, itu sebab Gusti (Allah) menghormati dan  menghargai kita.

      Kita ini manusia, bukan malaikat atau sejenis hewan. Coba lihat anak ayam yang baru saja menetas. Anak ayam tadi terus bisa berjalan, mematuk-matuk makanan. Sebaliknya dengan manusia. Setelah lahir harus jadi bayi, disusui, digendong sampai bisa berjalan. Manusia tidak bisa cepat besar seperti hewan, tetapi bersamaan denga itu, manusia diberi otak (pikiran), perasaan, hati dan kepribadian yang tidak dipunyai hewan.

       Maka kalo Gusti (Allah) tidak segera mengabulkan permintaan, sebab Gusti (Allah) melihat pikiran, perasaan, hati dan kepribadian. Gusti (Allah) tidak akan memaksa manusia untuk menerima pemberian-Nya. Jadi pertolongan Gusti (Allah) sebenarnya tidak datang dari luar diri kita, tetapi dari dalam, dari batin. Memang seperti yang dikatakan para orang pintar (orang yang mengerti), Gusti (Allah) itu tempatnya didalam bukan di surga luarku (di tubuh luarku), tapi ada di batin yang paling dalam.

        Sampai disini, Gusti (Allah) itu sebenarnya lebih dekat dengan saya, daripada dekatnya aku terhadap diriku. Kalo batinku, hatiku, rasa dan pribadiku belum mampu "melahirkan" kebendaan tadi, Gusti (Allah) juga tidak akan muncul dari penglihatan hidupku yang paling dalam. Sebenarnya, saya akan diberi pertolongan yang bermanfaat buat hidupku kalo saya juga bisa sabar secara batin, ati dan pribadiku. Yaitu sebenarnya kesabaran.

        Jadi orang yang sabar itu sebenarnya orang yang berani menanggung hidupnya yang paling dalam. Orang sabar itu bukan orang yang setiap hari mengatupkan gigi, gregetan karena terburu. Sebab yang ditunggu-tunggu bukan barang yang murahan yang gampang dipegang, tetapi kekayaan rohani yang mulia dan baik. Sabar itu tidak mudah, tapi siapa bisa sabar, dirinya akan mendapatkan pemberian yang tidak disangka-sangka.

        Memang, kita harus ingat dan waspada terhadap semua yang tidak keluar dari penglihatan hati, adanya Gusti Allah.

No comments:

Post a Comment

untuk koment silakan bebas yang penting tidak mengandung SARA